ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี

ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีจำแนกรายประเทศ รายสูตร รายสูตรสำคัญ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มควบคุมปุ๋ย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ ardseed@doa.in.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีจำแนกรายประเทศ รายสูตร รายสูตรสำคัญ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 มีนาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2006
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเทศ/รายสูตร/รายสูตรสำคัญ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เมตริกตัน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ผู้ดูแลระบบ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มีนาคม 2567